Írásbeli előkészítés (magyar)

  • A középiskolák központi írásbeli felvételi vizsgájára a tanulóknak minden tanév decemberében kell jelentkezniük.
  • Maga a vizsga mindig a következő év januárjában zajlik.
  • Az egységes központi írásbeli felvételi feladatsora, követelményrendszere minden gimnáziumban UGYANAZ!

DE magyarból a tanórai elméleti anyag alapjain kívül minden év feladataiban kiemelt szerepet kapnak a következők:

  • a tanulók szókincsének gazdagsága,
  • nyelvi leleményességük, játékosságuk,
  • szövegértési készségük,
  • önálló és kreatív szövegalkotásuk,
  • fogalmazási készségeik,
  • helyesírásuk biztossága.

Az írásbeli előkészítés tehát nálunk nem pusztán a felső tagozatos magyar nyelvtan anyagának átismétlését jelenti.
A megelőző évek konkrét központi felvételi típusfeladataiból kiindulva nyevtani témánként gyakoroljuk be a sikeres felvételihez szükséges írásbeli készségeket, egyfajta megoldási rutint alakítunk ki.
Figyelünk a megfelelő munkatempó és az időbeosztás fontosságára is.
Mindeközben a tanulók bevált tanulásmódszertani stratégiákat sajátítanak el.

Olyan készségeket fejlesztünk tehát a felvételi, sőt a majdani érettségi követelmények ismeretében, melyek a magyar nyelv és irodalom tantárgyon túlmutatva a teljes további tanulmányi útjukon is a sikeres haladás alapfeltételét jelentik majd!

                                                                 Részletek a szóbelire való felkészítésről