Írásbeli előkészítés

 • A középiskolák központi írásbeli felvételi vizsgájára a tanulóknak minden tanév decemberében kell jelentkezniük.
 • Maga a vizsga mindig a következő év januárjában zajlik.
 • Az egységes írásbeli felvételi feladatsora, követelményrendszere minden gimnáziumban UGYANAZ!

MITŐL OLYAN NEHÉZ  MÉGIS JÓL MEGÍRNI?

 • A feladatok nagy része más jellegű, mint amit a gyerekek az iskolában megszoktak: kreatívabbak, komplexebbek; gyors, önálló és logikus gondolkodást követelnek, a tanuló általános műveltségére is alapoznak.
  Magyarból a tanórai elméleti anyag alapjain kívül minden év feladataiban kiemelt szerepet kap a tanulók szókincsének gazdagsága, önálló és kreatív szövegalkotásuk, fogalmazásuk képessége, helyesírásuk biztossága.
 • A vizsgahelyzet új, a környezet idegen…
 • Ne feledjék, a nyomás hatalmas lesz a gyermeken: OTT és AKKOR, tantárgyanként mindössze 45 perc alatt kell jól teljesíteni a sikeres felvételihez, ismétlési lehetősége nincs!

Milyen is nálunk az írásbelire való előkészítés?

 • INTENZÍV:
 • Kis létszámú (max. 6-7 fős) csoportban oktatunk, garantáltan egyéni odafigyeléssel.
 • Tapasztalt, tehetségfejlesztésben is jártas középiskolai szaktanár és tanulásmódszertan-tréner vezetésével.
 • KORSZERŰ és sikeres, tanulás-módszertani megalapozottságú pedagógiai módszerekkel dolgozunk: a sokoldalú szemléltetés, a digitális tanulás-segítés, a gyakorlat- és feladat-orientáltság jellemzi a munkánkat.
 • A heti 1 x 90 perces jelenléti foglalkozásokon nyelvtani témánként haladva a felvételi típusfeladatok megoldásait gyakoroljuk be.
 • Ez 8. évfolyamon heti egyszer 30-45 percben egy hétvégi online tanári előadás egészíti ki, ahol a felvételi feladatokhoz szükséges elméleti nyelvtani ismeretek ismétlő rendszerezése történik.  Ez az elméleti fogódzó a gimnáziumi évek alatt is nagy hasznára lesz a tanulóknak!
 • A megbeszélt elméleti anyagrészek otthoni gyakorlására digitális feladatok linkjeit kapják a tanulók.
 •  Az elméleti előadás kapcsán felmerülő kérdések, nehézségek megbeszélésére a következő jelenléti óra elején kerül sor.
 • Az őszi és téli szünetben igény szerint egyeztetve több alkalommal is kínálunk gyakorlási lehetőséget.
 • A tanfolyami anyagot otthoni, önállóan elvégzendő (papír alapú és digitális)  feladatokkal egészítjük ki.
 • Próbateszteket is írunk több alkalommal a tanfolyam során (ezek általában nem valamelyik év teljes írásbeli feladatsorát jelentik).
 • A digitális pedagógia eszköztárát is felhasználjuk, sok játékos, versenyeztető jellegű feladattal, melyhez okostelefonra lesz szükségük a jelenléti órákon (ehhez a teremben ingyen wifit biztosítunk).
 • A felvételi előtti héten komplex írásbeli vizsga-szimulációs lehetőséget is biztosítunk (magyar és matematika, 2 x 45 perc, ahogy “élesben” is lesz).

Az írásbeli előkészítés nálunk nem pusztán a felső tagozatos magyar nyelvtan anyagának átismétlését jelenti.
A megelőző évek konkrét központi felvételi típusfeladataiból kiindulva gyakoroljuk be a sikeres felvételihez szükséges írásbeli készségeket, egyfajta megoldási rutint alakítunk ki. Figyelünk a megfelelő munkatempó és az időbeosztás fontosságára is.
Mindezt a logikus, önálló gondolkodás és a kreativitás alapelveit szem előtt tartva.

Olyan készségeket fejlesztünk a felvételi, sőt a majdani érettségi követelmények ismeretében (pl. szövegértés-szövegalkotás, szókincsgazdagság, írásbeli-szóbeli kifejezőkészség, tanulási stratégiák), melyek a magyar nyelv és irodalom tantárgyon túlmutatva a teljes további tanulmányi útjukon is a sikeres haladás alapfeltételét jelentik majd!

                                                                 Részletek a szóbelire való felkészítésről


Óradíj 2022-23-ban: 4.500 Ft / fő / hét  (= 90 perc jelenléti óra hét közben + 30-45 perc online elméleti előadás hét végén + segédanyagok).